قیمت اوراق مسکن امروز ۲ تیر ۱۴۰۰+ جزئیات

ارزش اوراق مسکن در روند معاملات امروز بازار سرمایه، تغییراتی را تجربه کرده است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، اطلاعات دقیق از آخرین ارزش اوراق مسکن در روند معاملات امروز بازار سرمایه به شرح زیر است:

- امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۴۱)، روز گذشته ۵۹۰ هزار و ۸۵۶ ریال، امروز ۵۶۹ هزار و ۲۸۸ ریال و قیمت عرضه ۵۷۴ هزار و ۵۶۸ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۵۱)، روز گذشته هزار ۵۹۶ و ۹۸۱ ریال، امروز ۵۸۲ هزار و ۱۰۶ ریال و قیمت تقاضا ۵۸۸ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۷۳ هزار و ۴۵ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۶۱)، روز گذشته ۵۹۶ هزار و ۳۶۰ ریال، امروز ۵۹۳ هزار و ۹۲۹ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۴ هزار و ۹۸۴ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۳ هزار و ۴۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۷۱)، روز گذشته ۵۹۷ هزار و ۳۹۶ ریال، امروز ۵۹۷ هزار و ۸۳۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۵ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۳ هزار و ۸۵ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۸۱)، روز گذشته ۵۹۷ هزار و ۶۸۹ ریال، امروز ۵۷۷ هزار و ۵۰۶ ریال و قیمت عرضه ۵۸۸ هزار و ۹۹۸ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۶۸ هزار و ۹۱۵ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۹۱)، روز گذشته ۵۹۳ هزار و ۵۳۱ ریال، امروز ۵۷۴ هزار و ۳۶۸ ریال و قیمت عرضه ۵۷۴ هزار و ۳۸۷ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۶۳ هزار و ۸۵۵ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۰۱)، روز گذشته ۵۸۸ هزار و ۲۷ ریال، امروز ۵۷۲ هزار و ۷۶۹ ریال و قیمت عرضه ۵۶۳ هزار و ۸۵۵ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۵۹ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۱۱)، روز گذشته ۵۸۸ هزار و ۳۷۱ ریال، امروز ۵۸۳ هزار و ۵۱ ریال و قیمت عرضه ۶۱۷ هزار و۷۸۹ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۲۱)، روز گذشته ۵۹۸ هزار و ۹۰۴ ریال، امروز ۵۹۱ هزار و ۳۵۲ ریال و قیمت عرضه ۵۶۸ هزار و ۹۶۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۱۱)، روز گذشته ۶۱۵ هزار و ۵۳۰ ریال، امروز ۶۰۶ هزار و ۲۶۵ ریال و قیمت عرضه ۵۸۴ هزار و ۷۵۴ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۲۱)، روز گذشته ۵۹۱ هزار و ۶۱۹ ریال، امروز ۵۷۸ هزار و ۲۹۱ ریال و قیمت عرضه ۵۶۲ هزار و ۳۹ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۳۱)، روز گذشته ۶۱۴ هزار و ۱۱۲ ریال، امروز ۶۱۲ هزار و ۶۰۷ ریال و قیمت عرضه ۶۳۹ هزار و ۹۹۹ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۶ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۴۱)، روز گذشته ۵۹۱ هزار و ۴۱۹ ریال، امروز ۵۸۴ هزار و ۶۰۱ ریال و قیمت عرضه ۶۲۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۶۱ هزار و ۸۴۹ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۵۱)، روز گذشته ۶۰۳ هزار و ۶۳۶ ریال، امروز ۵۹۷ هزار و ۱۹۲ ریال و قیمت عرضه ۵۸ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۴۸۲ هزار و ۱۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۶۱)، روز گذشته ۶۰۲ هزار و ۱۶۶ ریال، امروز ۵۹۴ هزار و ۲۴۶ ریال و قیمت عرضه ۵۷۲ هزار و ۶۸ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۷۱)، روز گذشته ۵۸۸ هزار و ۶۸۲ ریال، امروز ۵۸۸ هزار و ۹۱۶ ریال و قیمت عرضه ۵۶۹ هزار و ۹۹۹ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۶۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۸۱)، روز گذشته ۵۹۱ هزار و ۴۸۶ ریال، امروز ۵۷۷ هزار و ۶۶۴ ریال و قیمت عرضه ۵۷۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۶۳ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۹۱)، روز گذشته ۵۹۴ هزار و ۴۲۳ ریال، امروز ۵۸۷ هزار و ۴۳۰ ریال و قیمت عرضه ۵۷۰ هزار ریال قیمت تقاضا آن ۵۶۵ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۰۱)، روز ۵۹۵ هزار و ۵۲۴ ریال، امروز ۵۹۱ هزار و ۲۶۸ ریال و قیمت عرضه ۵۶۵ هزار و ۷۴۸ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۲۱)، روز گذشته ۵۹۲ هزار و ۷۸۶ ریال، امروز ۵۸۸ هزار و ۲۰۳ ریال و قیمت عرضه ۵۶۳ هزار و ۱۴۷ ریال و قیمت تقاضا آن ۴۸۲ هزار و ۱۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۳۱)، روز گذشته ۵۸۵ هزار و ۵۲۹ ریال، امروز ۵۸۷ هزار و ۴۰۲ ریال و قیمت عرضه ۵۸۳ هزار و ۴۴۵ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۳ هزار و ۴۴۴ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۱۱)، روز گذشته ۵۹۸ هزار و ۵۹۳ ریال، امروز ۵۸۶ هزار و ۴۰۵ ریال و قیمت عرضه ۵۸۰ هزار ریال و قیمت تقاضا ۵۸۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۲۱)، روز گذشته ۶۰۳ هزار و ۹۰۷ ریال، امروز ۵۸۷ هزار و ۶۰۹ ریال و قیمت عرضه ۵۷۳ هزار و ۷۱۲ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۱۰ هزار و ۶۰۳ ریال است.

امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۳۱)، روز گذشته ۵۷۹ هزار و ۶۵۹ ریال، امروز ۵۵۶ هزار و ۵۴۵ ریال و قیمت عرضه ۵۵۶ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۵۶ هزار ریال است.

کد خبر 502702

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.