قیمت اوراق مسکن امروز ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ + جزئیات

ارزش اوراق مسکن در روند معاملات امروز بازار سرمایه، تغییراتی را تجربه کرده است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، اطلاعات دقیق از آخرین ارزش اوراق مسکن در روند معاملات امروز بازار سرمایه به شرح زیر است:

- امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۴۱)، روز گذشته ۵۸۴ هزار و ۳۳۳ ریال، امروز ۵۹۵ هزار و ۹۶۵ ریال و قیمت عرضه ۶۰۵ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۰ هزار و ۳۲ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۵۱)، روز گذشته هزار ۵۸۸ و ۳۳۱ ریال، امروز ۵۹۹ هزار و ۴۹۱ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۴ هزار و ۹۹۸ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۵ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۶۱)، روز گذشته ۵۸۴ هزار و ۱۴۱ ریال، امروز ۵۹۷ هزار و ۹۹۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۴ هزار و ۹۹۸ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۵ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۷۱)، روز گذشته ۵۸۶ هزار و ۸۳۹ ریال، امروز ۶۰۴ هزار و ۳۱۹ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۹ هزار و ۹۰۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۵۷ هزار و ۴۹۸ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۸۱)، روز گذشته ۵۸۲ هزار و ۴۹۹ ریال، امروز ۵۹۷ هزار و ۶۴۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۵۳ هزار و ۳۵۷ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۹۱)، روز گذشته ۵۷۱ هزار و ۸۶۶ ریال، امروز ۵۹۱ هزار و ۴۳۵ ریال و قیمت عرضه ۶۰۰ هزار و ۴۵۹ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۴ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۰۱)، روز گذشته ۵۸۳ هزار و ۴۰۵ ریال، امروز ۵۹۹ هزار و ۲۰۹ ریال و قیمت عرضه ۶۱۲ هزار و ۵۷۵ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۷۵ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۱۱)، روز گذشته ۵۸۹ هزار و ۲۸ ریال، امروز ۵۹۲ هزار و ۵۷۹ ریال و قیمت عرضه ۶۰۵ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۴ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۲۱)، روز گذشته ۵۸۳ هزار و ۶۰ ریال، امروز ۵۹۵ هزار و ۳۱۲ ریال و قیمت عرضه ۶۱۲ هزار و ۲۱۳ ریال و است.

- امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۱۱)، روز گذشته ۵۹۳ هزار و ۵۵۰ ریال، امروز ۵۹۴ هزار و ۵۳۸ ریال و قیمت عرضه ۶۱۲ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۵ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۲۱)، روز گذشته ۵۸۲ هزار و ۶۸ ریال، امروز ۶۰۲ هزار و ۲۷۶ ریال و قیمت عرضه ۶۱۱ هزار و ۱۷۱ ریال قیمت تقاضا آن ۵۸۵ هزار و ۷۸۱ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۳۱)، روز گذشته ۵۸۹ هزار و ۹۱ ریال، امروز ۵۹۶ هزار و ۸۰۵ ریال و قیمت عرضه ۶۱۸ هزار و ۵۰۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۶۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۴۱)، روز گذشته ۵۸۵ هزار و ۱۲۳ ریال، امروز ۵۹۴ هزار و ۳۶۰ ریال و قیمت عرضه ۶۰۴ هزار و ۴۴۴ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۶۵ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۵۱)، روز گذشته ۵۸۵ هزار و ۷۵۱ ریال، امروز ۵۹۹ هزار و ۹۶۵ ریال و قیمت عرضه ۶۱۴ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۴ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۶۱)، روز گذشته ۵۸۶ هزار و ۶۷۷ ریال، امروز ۵۹۸ هزار و ۳۲۲ ریال و قیمت عرضه ۶۱۵ هزار و ۹۱۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۹ هزار و ۹۹۹ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۷۱)، روز گذشته ۵۸۴ هزار و ۳۲۰ ریال، امروز ۵۹۵ هزار و ۹۶۳ ریال و قیمت عرضه ۶۱۲ هزار و ۸۰۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۶ هزار و ۵۰۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۸۱)، روز گذشته ۵۸۴ هزار و ۸۹۷ ریال، امروز ۵۹۱ هزار و ۷۵۰ ریال و قیمت عرضه ۵۸۵ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۰ هزار و ۴ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۹۱)، روز گذشته ۵۸۰ هزار و ۳۴۷ ریال، امروز ۵۹۸ هزار و ۵۸۸ ریال و قیمت عرضه ۶۰۰ هزار ریال قیمت تقاضا آن ۵۷۳ هزار و ۵۰۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۰۱)، روز گذشته ۵۸۷ هزار و ۳۶۱ ریال، امروز ۵۹۸ هزار و ۸۶۶ ریال و قیمت عرضه ۶۱۲ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۴ هزار و ۴۰۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۲۱)، روز گذشته ۵۸۹ هزار و ۶۳ ریال، امروز ۶۰۰ هزار و ۷۱۹ ریال و قیمت عرضه ۶۱۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۴۸۲ هزار و ۱۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۳۱)، روز گذشته ۵۹۱ هزار و ۱۵۳ ریال، امروز ۵۹۸ هزار و ۴۲ ریال و قیمت عرضه ۶۰۵ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۶۱ هزار و ۵۹۶ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۱۱)، روز گذشته ۵۸۱ هزار و ۵۵۰ ریال، امروز ۶۰۳ هزار و ۲۶۷ ریال و قیمت عرضه ۶۱۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۶۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۲۱)، روز گذشته ۵۷۹ هزار و ۷۳ ریال، امروز ۶۰۱ هزار و ۹۸۰ ریال و قیمت عرضه ۵۸۷ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۶۰ هزار ریال است.

کد خبر 499505

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.