قیمت اوراق مسکن امروز ۸ خرداد ۱۴۰۰ + جزئیات

ارزش اوراق مسکن در روند معاملات امروز بازار سرمایه، تغییراتی را تجربه کرده است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، اطلاعات دقیق از آخرین ارزش اوراق مسکن در روند معاملات امروز بازار سرمایه به شرح زیر است:
- امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۳۱)، روز گذشته ۵۲۲ هزار و ۶۵۲ ریال، امروز ۵۲۸ هزار و ۳۳۹ ریال و قیمت عرضه آن ۵۴۸ هزار و ۷۸۴ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۳۲ هزار ریال است.
- امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۴۱)، روز گذشته ۵۵۵ هزار و ۹۸۵ ریال، امروز ۵۵۲ هزار و ۲۰۳ ریال و قیمت عرضه ۵۵۹ هزار و ۹۹۸ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۵۴ هزار ریال است.
- امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۵۱)، روز گذشته هزار ۵۵۹ و ۸۳۸ ریال، امروز ۵۵۲ هزار و ۹۶۷ ریال و قیمت عرضه ۵۸۱ هزار و ۹۰۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۵۲ هزار و ۸۰ ریال است.
- امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۶۱)، روز گذشته ۵۶۶ هزار و ۹۵۷ ریال، امروز ۵۶۰ هزار و ۹۴۴ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۶۹ هزار و۹۹۸ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۵۵ هزار و ۹۷ ریال است.
- امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۷۱)، روز گذشته ۵۵۳ هزار و ۶۳۰ ریال، امروز ۵۴۸ هزار و ۷۳۳ ریال و قیمت عرضه آن ۵۷۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۵۰ هزار ریال است.
- امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۸۱)، روز گذشته ۵۴۷ هزار و ۸۱ ریال، امروز ۵۵۲ هزار و ۳۸۹ ریال و قیمت عرضه آن ۵۷۴ هزار و ۴۳۵ ربال و قیمت تقاضا آن ۵۳۵ هزار و ۶۰۶ ریال است.
- امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۹۱)، روز گذشته ۵۳۷ هزار و ۶۳۴ ریال، امروز ۵۴۷ هزار و ۶۵۵ ریال و قیمت عرضه ۵۶۲ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۵۵ هزار ریال است.
- امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۰۱)، روز گذشته ۵۴۲ هزار و ۱۷۴ ریال، امروز ۵۵۵ هزار و ۲۴ ریال و قیمت عرضه ۶۲۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۳۶ هزار ریال است.
- امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۱۱)، روز گذشته ۵۴۲ هزار و ۵۹۲ ریال، امروز ۵۴۵ هزار و ۱۵۱ ریال و قیمت عرضه ۵۶۹ هزار و ۷۲۱ ریال است.
- امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۲۱)، روز گذشته ۵۷۵ هزار و ۷۳۱ ریال، امروز ۵۵۱ هزار و ۹۷ ریال و قیمت عرضه ۶۰۴ هزار و ۵۱۷ ریال است.
- امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۱۱)، روز گذشته ۵۵۱ هزار و ۵۲۳ ریال، امروز ۵۵۲ هزار و ۱۵۵ ریال و قیمت عرضه ۵۷۹ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۴۷ هزار و ۱۰۰ ریال است.
- امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۲۱)، روز گذشته ۵۴۲ هزار و ۸۹۰ ریال، امروز ۵۴۷ هزار و ۸۷۱ ریال و قیمت عرضه ۵۷۰ هزار و ۳۴ ریال قیمت تقاضا آن ۵۱۷ هزار و ۲ ریال است.
- امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۳۱)، روز گذشته ۵۶۸ هزار و ۴۶۱ ریال، امروز ۵۵۴ هزار و ۲۹۸ ریال و قیمت عرضه ۵۹۶ هزار و ۸۸۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۴۰ هزار و ۳۸ ریال است.
- امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۴۱)، روز گذشته ۵۴۳ هزار و ۸۲۰ ریال، امروز ۵۴۳ هزار و ۳۹۹ ریال و قیمت عرضه ۵۶۵ هزار ریال است.
- امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۵۱)، روز گذشته ۵۷۲ هزار و ۷۷ ریال، امروز ۵۶۹ هزار و ۹۲۵ ریال و قیمت عرضه ۵۸۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۴۴ هزار و ۸ ریال است.
- امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۶۱)، روز گذشته ۵۶۶ هزار و ۶۱۸ ریال، امروز ۵۶۱ هزار و ۸۶۸ ریال و قیمت عرضه ۵۴۹ هزار و ۹۴۸ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۳۸ هزار و ۲۸۸ ریال است.
- امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۷۱)، روز گذشته ۵۴۴ هزار و ۷۶۱ ریال، امروز ۵۳۵ هزار و ۶۲۵ ریال و قیمت عرضه ۵۵۶ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۲۰ هزار و ۱۰ ریال است.
- امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۸۱)، روز گذشته ۵۴۳ هزار و ۸۶۰ ریال، امروز ۵۴۶ هزار و ۱۷۸ ریال و قیمت عرضه ۵۶۹ هزار و ۹۵۰ ریال است.
- امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۹۱)، روز گذشته ۵۴۷ هزار و ۳۶۵ ریال، امروز ۵۵۰ هزار و ۴۳۴ ریال و قیمت عرضه ۵۷۴ هزار و ۷۳۳ ریال قیمت تقاضا آن ۵۲۰ هزار و ۱ ریال است.
- امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۰۱)، روز گذشته ۵۴۷ هزار و ۱۹۰ ریال، امروز ۵۵۴ هزار و ۷۱۳ ریال و قیمت عرضه ۵۷۰ هزار ریال قیمت تقاضا آن ۵۴۸ هزار و ۲۳۰ ریال است.
- امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۲۱)، روز گذشته ۵۴۵ هزار و ۲۳۳ ریال، امروز ۵۴۸ هزار و ۴۶۶ ریال و قیمت عرضه ۵۷۲ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۵۴ هزار ریال است.
- امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۳۱)، روز گذشته ۵۴۶ هزار و ۹۲۷ ریال، امروز ۵۴۹ هزار و ۷۰۷ ریال و قیمت عرضه ۵۷۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۵۰ هزار ریال است.
- امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۱۱)، روز گذشته ۵۴۳ هزار و ۳۰۴ ریال، امروز ۵۵۰ هزار و ۶۱۲ ریال و قیمت عرضه ۵۷۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۵۵ هزار ریال است.
- امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۲۱)، روز گذشته ۵۴۰ هزار و ۵۴۵ ریال، امروز ۵۴۵ هزار و ۸۰۰ ریال و قیمت عرضه ۵۵۵ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۴۶ هزار و ۱۵ ریال است.
کد خبر 497064

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.