قیمت اوراق مسکن امروز ۱ خرداد ۱۴۰۰+ جدول

ارزش اوراق مسکن در روند معاملات امروز بازار سرمایه، تغییراتی را تجربه کرده است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، اطلاعات دقیق از آخرین ارزش اوراق مسکن در روند معاملات امروز بازار سرمایه به شرح زیر است:

- امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۳۱)، روز گذشته ۵۶۳ هزار و ۳۶۱ ریال، امروز ۵۴۹ هزار و ۳۳۹ ریال و قیمت عرضه آن ۵۵۸ هزار و ۹۵۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۴۱)، روز گذشته ۵۸۳ هزار و ۹۶۶ ریال، امروز ۵۷۶ هزار و ۷۹۹ ریال و قیمت عرضه ۵۷۹ هزار و ۹۹۹ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۷۰ هزار و ۱۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۵۱)، روز گذشته ۵۸۳ هزار و ۸۸۸ ریال، امروز ۵۷۸ هزار و ۹۵۷ ریال و قیمت عرضه ۶۱۳ هزار و ۸۲ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۶۱ هزار و ۴۶۶ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۶۱)، روز گذشته ۵۸۳ هزار و ۱۱۴ ریال، امروز ۵۸۱ هزار و ۴۸۷ ریال و قیمت عرضه ۵۷۹ هزار و ۹۹۷ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۶۰ هزار و ۷۹۶ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۷۱)، روز گذشته ۵۷۹ هزار و ۸۷۵ ریال، امروز ۵۷۳ هزار و ۱۹ ریال و قیمت عرضه ۵۷۹ هزار و ۹۹۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۵۲ هزار و ۱۱ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۸۱)، روز گذشته ۵۸۱ هزار و ۷۴۹ ریال، امروز ۵۷۱ هزار و ۴۹ ریال و قیمت عرضه ۶۱۰ هزار و ۸۳۵ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۵۳ هزار و ۱۱۱ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۹۱)، روز گذشته ۵۸۴ هزار و ۲۲۰ ریال، امروز ۵۷۳ هزار و ۵۷۸ ریال و قیمت عرضه ۶۱۳ هزار و ۴۳۱ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۶۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۰۱)، روز گذشته ۵۷۷ هزار و ۷۱۱ ریال، امروز ۵۷۱ هزار و ۷۷۱ ریال و قیمت عرضه ۶۰۶ هزار و ۵۹۶ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۶۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۱۱)، روز گذشته ۵۷۷ هزار و ۳۵۹ ریال، امروز ۵۶۸ هزار و ۲۶۱ ریال و قیمت عرضه ۶۰۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۶۷ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۲۱)، روز گذشته ۵۸۵ هزار و ۸۴۱ ریال، امروز ۵۷۹ هزار و ۸۹۳ ریال و قیمت عرضه ۹۵۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۶۷ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۱۱)، روز گذشته ۵۹۲ هزار و ۴۸۲ ریال، امروز ۵۸۱ هزار و ۲۳۲ ریال و قیمت عرضه ۹۸۷ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۶۸ هزار و ۸۸۸ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۲۱)، روز گذشته ۵۸۱ هزار و ۱۲۷ ریال، امروز ۵۷۵ هزار و ۳۳ ریال و قیمت عرضه ۶۰۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۵۲ هزار و ۷۲ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۳۱)، روز گذشته ۵۸۹ هزار و ۵۲ ریال، امروز ۵۷۹ هزار و ۵۶۰ ریال و قیمت عرضه ۶۱۸ هزار و ۵۰۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۴۱)، روز گذشته ۵۸۲ هزار و ۵۴ ریال، امروز ۵۷۴ هزار و ۱۲۴ ریال و قیمت عرضه ۵۷۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۵۸ هزار و ۷۰۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۵۱)، روز گذشته ۵۸۱ هزار و ۶۳۱ ریال، امروز ۵۷۶ هزار و ۴۳۶ ریال و قیمت عرضه ۶۰۸ هزار و ۴۰۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۵۳ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۶۱)، روز گذشته ۵۸۹ هزار و ۴۲۹ ریال، امروز ۵۸۴ هزار و ۸۴۶ ریال و قیمت عرضه ۶۱۶ هزار و ۹۹۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۷۱)، روز گذشته ۵۸۶ هزار و ۶۰۷ ریال، امروز ۵۷۷ هزار و ۹۹ ریال و قیمت عرضه ۵۹۴ هزار و ۹۹۹ ریال و قیمت تقاضا آن ۴۸۲ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۸۱)، روز گذشته ۵۸۶ هزار و ۱۰۹ ریال، امروز ۵۷۵ هزار و ۷۴۶ ریال و قیمت عرضه ۵۸۴ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۹۱)، روز گذشته ۵۸۸ هزار و ۳۵۹ ریال، امروز ۵۷۵ هزار و ۷۴۶ ریال و قیمت عرضه ۵۸۴ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۰۱)، روز گذشته ۵۸۷ هزار و ۴۷ ریال، امروز ۵۷۸ هزار و ۳۰۴ ریال و قیمت عرضه ۵۷۱ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۲۱)، روز گذشته ۵۸۸ هزار و ۱۹۸ ریال، امروز ۵۷۸ هزار و ۳۰۴ ریال و قیمت عرضه ۵۷۱ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۳۱)، روز گذشته ۵۹۰ هزار و ۱۲۷ ریال، امروز ۵۸۰ هزار و ۶۵۶ ریال و قیمت عرضه ۵۷۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۶۰ هزار و ۶۲۱ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۱۱)، روز گذشته ۵۹۴ هزار و ۳۴۵ ریال، امروز ۵۸۸ هزار و ۷۴ ریال و قیمت عرضه ۵۶۴ هزار و ۶۲۸ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۱۴ هزار و ۷۵۲ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۲۱)، روز گذشته ۵۴۱ هزار و ۸۴۴ ریال، امروز ۵۶۹ هزار و ۲۷۵ ریال و قیمت عرضه ۵۶۴ هزار و ۶۲۸ ریال است.

کد خبر 495328

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.