صعود ۴ پله‌ای کیفیت سفر و گردشگری ایران در سال ۲۰۱۹

در گزارش مجمع اقتصاد جهانی که ۱۴۰ کشور را بررسی و عوامل و رویه‌های توسعه پایدار سفر و گردشگری را اندازه‌گیری می‌کند، ایران در جدیدترین گزارش این مجمع توانسته است با چهار پله صعود نسبت به سال ۲۰۱۷، جایگاه ۸۹ را در میان این کشورها از آن خود کند.

به گزارش ایمنا، بیش از یک دهه است که مجمع اقتصاد جهانی تحلیل‌های دقیقی از رقابت‌پذیری سفر و گردشگری را به صورت دوسالانه ارائه می‌دهد در گزارش مجمع اقتصاد جهانی که ۱۴۰ کشور را بررسی و عوامل و رویه‌های توسعه پایدار سفر و گردشگری را اندازه‌گیری می‌کند، ایران در جدیدترین گزارش این مجمع توانسته است با چهار پله صعود نسبت به سال ۲۰۱۷ جایگاه ۸۹ را در میان این کشورها از آن خود کند.

گزارش حاضر با استفاده از اطلاعات آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد از سفر و گردشگری در جهان که هر دو سال یک بار منتشر می‌شود به بررسی جایگاه ایران در جهان و خاورمیانه و مقایسه آن با سال ۲۰۱۷ پرداخته است. مطابق گزارش مجمع جهانی اقتصاد از آخرین آمار سفر و گردشگری در ۱۴۰ کشور، شاخص رقابت‌پذیری سفر و گردشگری بر اساس ۴ مولفه اصلی توانمندسازی محیط، سیاست‌های گردشگری، زیرساخت‌ها و منابع طبیعی و فرهنگی و ۱۴ معیار جزئی‌تر اندازه‌گیری می‌شود که در نهایت امتیاز و رتبه کشورها در هر یک از مؤلفه‌ها به دست می‌آید.

در این گزارش آمده است: ایران در سال ۲۰۱۹ با کسب جایگاه ۸۹ ام در شاخص رقابت‌پذیری سفر و گردشگری جهان نسبت به سال ۲۰۱۷ با صعود ۴ پله‌ای مواجه شده است. این بهبود حاصل افزایش رتبه ایران در بیشتر مؤلفه‌ها و معیارهای شاخص رقابت پذیری سفر و گردشگری در سال ۲۰۱۹ بوده است. در میان معیارهای ۱۴ گانه شاخص رقابت پذیری سفر و گردشگری سال ۲۰۱۹، ایران در معیار رقابت پذیری قیمت‌ها در میان ۱۴۰ کشور رتبه اول را به دست آورده است. رتبه ایران در معیارهای زیرساخت‌های ICT، ایمنی و امنیت و پایداری محیطی بیشترین بهبود را با صعود ۱۵، ٣١ و ٢١ پله‌ای در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۱۷ داشته است.

در بخش دیگر این گزارش آورده شده است: در شاخص‌های رقابت‌پذیری سفر و گردشگری بدترین رتبه ایران متعلق به معیار محیط کسب و کار است که رتبه ایران در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۱۷، ۴۲ پله تنزل یافته است (رتبه ١٢١). بر اساس اطلاعات گزارش مجمع جهانی اقتصاد، کشور اسپانیا و فرانسه برای بار سوم رتبه اول و دوم در شاخص رقابت پذیری سفر و گردشگری را به خود اختصاص داده‌اند (از سال ۲۰۱۵). آلمان، ژاپن، ایالات متحده آمریکا، انگلستان، استرالیا، ایتالیا، کانادا و سوئیس به ترتیب در جایگاه سوم تا دهم این شاخص در سال ۲۰۱۹ قرار دارند.

همچنین در بخشی دیگر این گزارش آورده شده است: رتبه ایران در شاخص رقابت‌پذیری سفر و گردشگری از سال ۲۰۱۱ هر ساله بهبود یافته است؛ به طوری که از رتبه ۱۱۴ ام در این سال به رتبه ۹۸ ام در سال ۲۰۱۳، رتبه ۹۷ ام در سال ۲۰۱۵ و رتبه ۹۳ ام در سال ۲۰۱۷ رسیده است. همچنین در سال ۲۰۱۹ با چهار پله صعود نسبت به سال ۲۰۱۷ در جایگاه ۸۹ امین کشور (از میان ۱۴۰ کشور) در شاخص رقابت‌پذیری سفر و گردشگری قرار گرفته است. امتیاز ایران در شاخص رقابت‌پذیری سفر و گردشگری سال ۲۰۱۹ معادل ۳,۵ است که این امتیاز در سال ۲۰۱۷ معادل ۳.۴۳ بوده است. در میان کشورهای خاورمیانه، ایران رتبه هشتم را در شاخص‌های مذکور به خود اختصاص داده که نسبت به سال ۲۰۱۷ تغییری نداشته است.

در بخش دیگر این گزارش آمد: در میان مولفه‌هایی اصلی شاخص رقابت‌پذیری سفر و گردشگری، رتبه ایران در مولفه منابع طبیعی و فرهنگی ۵۷ ام بهترین و در سیاست‌های سفر و گردشگری ۱۰۰ ام بدترین است. ایران در مولفه‌هایی توانمندسازی محیطی و زیرساختها نیز به ترتیب ۸۳ امین کشور و ۹۴ امین کشور از میان ۱۴۰ کشور مورد بررسی است. علاوه بر این، بررسی ۱۴ معیار زیرمجموعه این مولفه‌هایی اصلی نیز نتایج زیر را در بر دارد: رتبه ایران در میان معیارهای ۱۴ گانه شاخص رقابت‌پذیری سفر و گردشگری به جز در ٣ معیار بهبود یافته است.

در بخش دیگر گزارش آورده شده است: بهترین رتبه ایران در شاخص رقابت‌پذیری سفر و گردشگری در معیار «رقابت‌پذیری قیمت‌ها» است که نسبت به سال قبل تغییری نداشته و همچنان ایران رتبه اول را در این معیار به دست آورده است. این رتبه به لطف پایین بودن قیمت بلیط هواپیما، مالیات، قیمت سوخت و قدرت خرید بالا در ایران به دست آمده است. پس از آن، معیارهای «سفر تجاری و منابع فرهنگی» و «ایمنی و امنیت» بهترین رتبه را در میان سایر معیارها به خود اختصاص داده‌اند.

گزارش همچنین می‌گوید: بیشترین بهبود رتبه ایران متعلق به معیارهای «زیرساخت‌های ICT»، «ایمنی و امنیت» و «پایداری محیطی» به ترتیب با صعود ۱۵ پله‌ای، ۱۳ پله‌ای و ۱۲ پله‌ای نسبت به سال ۲۰۱۷ حادث شده و معیارهای زیرساخت خدمات گردشگری، منابع انسانی و بازار کار، سفر تجاری و منابع فرهنگی، بهداشت و سلامت، زیرساخت‌های حمل و نقل هوایی، اولویت‌بخشی سفر و گردشگری و منابع طبیعی به ترتیب بیشترین بهبود را داشته‌اند. بدترین رتبه ایران در بین ۱۴ معیار مورد بررسی متعلق به معیار محیط کسب و کار بوده که در سال ۲۰۱۹ با تنزل ۴۲ پله‌ای نسبت به سال ۲۰۱۷ به رتبه ۱۲۱ رسیده است. معیارهای بازبودن بین‌المللی و زیرساخت‌های هوایی و زمینی نیز به ترتیب با کاهش ۹ پله‌ای و ۴ پله‌ای نسبت به سال ۲۰۱۷ مواجه شده‌اند.

این گزارش می‌گوید: بیشترین امتیاز ایران در میان مولفه‌هایی اصلی شاخص سفر و گردشگری متعلق به توانمندسازی محیط (۴,۶ امتیاز) و کمترین آن متعلق به منابع طبیعی و فرهنگی (۲.۶ امتیاز) بوده است. در میان معیارهای شاخص نیز رقابت‌پذیری قیمت‌ها و ایمنی و امنیت بیشترین امتیاز (به ترتیب ۶.۷ و ۵.۴) را در میان سایر معیارها داشته‌اند. کمترین امتیاز نیز متعلق به معیارهای بازبودن بین‌المللی و منابع طبیعی با امتیاز ۲.۴ بوده است.

جایگاه ایران در میان کشورهای خاورمیانه

همچنین در بخشی از این گزارش آمده است: در میان کشورهای خاورمیانه، ایران در سال ۲۰۱۹ رتبه هشتم در شاخص رقابت‌پذیری سفر و گردشگری را به خود اختصاص داده که نسبت به سال ۲۰۱۷ تغییری نداشته است. جایگاه اول و دوم شاخص در خاورمیانه متعلق به دو کشور امارات و قطر بوده که نسبت به سال ۲۰۱۷ تغییری نداشته‌اند. شایان ذکر است که امارات ٣٣امین کشور و قطر ١٥امین کشور در شاخص رقابت‌پذیری سفر و گردشگری جهان هستند. مقایسه امتیاز ایران و کشورهای خاورمیانه در معیارهای زیر مجموعه شاخص رقابت‌پذیری سفر و گردشگری ۲۰۱۹ مطابق جدول ۲ نشان می‌دهد که از میان ۱۴ معیار مورد بررسی در سال ۲۰۱۹، ایران در زمینه رقابت‌پذیری قیمت‌ها، سفر تجاری و منابع فرهنگی و منابع طبیعی امتیاز بالاتری از متوسط خاورمیانه داشته و در ۱۱ معیار باقی مانده امتیاز کمتری از متوسط خاورمیانه دارد. شایان ذکر است که در معیار سفر تجاری و منابع فرهنگی که امتیاز ایران ۲,۸ و جزو امتیازهای پایین است و معیار منابع طبیعی که ایران کمترین امتیاز یعنی ۲.۴ را به دست آورده نمره ایران از متوسط خاورمیانه بالاتر است.

منبع: ایرنا

کد خبر 468543

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.