نقش رویدادهای فرهنگی در توسعه شهرها

هر جشنواره‌ای ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود را دارد و همین امر باعث می‌شود که نتوان قالب استانداری را برای آن‌ها تعریف کرد. در واقع مهم نیست که علت برگزاری یک رویداد چه باشد بلکه مهم شرکت‌کنندگانی هستند که هریک انتظارات خاص خود را از جشنواره دارند.

به گزارش ایمنا، برگزاری رویدادهای فرهنگی و جشنواره‌ها در شهرهای امروز دنیا را می‌توان شاخه‌ای جدید از صنعت گردشگری برای آن‌ها نام برد. اگرچه هر جشنوارهای ویژگیهای منحصربهفرد را دارد و همین امر باعث میشود که نتوان هیچ قالب استانداری را برای آنها تعریف کرد، اما مهم نیست که علت برگزاری یک رویداد چه باشد بلکه مهم شرکتکنندگانی هستند که هریک انتظارات ویژه خود را از جشنواره دارند. «روکساندرا پوپسکو» و «رازوان آندری کوربوش» در مقاله‌ای با عنوان «نقش جشنواره‌ها و  رویدادهای فرهنگی در توسعه راهبردی شهرها»؛ با مرور کوتاه بر تاریخچه پیدایش این پدیده سعی داشته‌اند به تأثیرگذاری و نقش رخدادهای فرهنگی و جشنواره‌ها در توسعه شهرها بپردازند. آن‌ها همچنین در نهایت چارچوبی منطقی و نظری را برای پیشبرد اجرای یک رویداد موفق در شهر را تدوین و ارائه کرده‌اند. این جستار را که پیش‌تر با ترجمه «الهه سیف‌الدین» در سومین شماره نشریه الکترونیک «شهرگاه» منتشر شده بود در ادامه می‌خوانید:

در اوایل دهه ۱۹۹۰ برگزاری جشنوارهها و رویدادهای فرهنگی موردتوجه قرار گرفت تا جایی که امروزه شاهد رونق و استقبال گرم از این قبیل رویدادها در سطوح بینالمللی، ملی و البته محلی هستیم. برگزاری جشنوارهها که میتوان از آن‌ها بهعنوان ژانر جدیدی از صنعت گردشگری یادکرد، در وهله اول رونق مکان برگزاری را به دنبال خواهد داشت که البته بهشرط اجرای خوب، خوش‌نامی شهر میزبان و در غیر این صورت تأثیری عکس داشته و تصویر ناخوشایندی از مکان اجرای جشنواره را در اذهان باقی خواهد گذاشت. هر جشنوارهای ویژگیهای منحصربهفرد خود را دارد و همین امر باعث میشود که نتوان هیچ قالب استانداری را برای آنها تعریف کرد.

درواقع مهم نیست که علت برگزاری یک رویداد چه باشد بلکه مهم شرکتکنندگانی هستند که هریک انتظارات خاص خود را از جشنواره دارند. بسیار مهم است که در نظر داشته باشیم برگزاری جشنوارهها تأثیرات بسیار چشمگیری را بهویژه بر اقتصاد، جامعه، فرهنگ و همچنین آینده شهر میزبان خواهد داشت. برای مثال اگر برگزاری جشنواره بهدرستی انجام نگیرد و گردشگران و همچنین شرکتکنندگان تجربه رضایت بخشی را کسب نکرده باشند، قطعاً برای دفعات بعدی در این جشنواره شرکت نخواهند کرد و اینجاست که حفظ وجهه اجتماعی و بازگشتن به موقعیت قبلی برای شهر میزبان سختتر از هر موقع دیگری خواهد بود.

هریک از شرکت‌کنندگان در جشنواره ها انتظارات خود را دارند 
 

بنابراین برگزاری هر رویدادی نیازمند برنامهریزی دقیق و در نظر گرفتن تمامی جوانب است بهگونهای که برای هر سلیقهای لذتبخش باشد. برای تأثیرگذاری هرچه بیشتر و کسب نتایج بهتر، برگزارکنندگان جشنوارهها باید توجه بیشتری به ترتیب منطقی برگزاری رویداد داشته باشند؛ تنها در این صورت جشنواره به نحو احسن و البته با رضایت کامل شرکتکنندگان انجام خواهد گرفت.

نخستین گام تعریف یک چارچوب منطقی و ایدئولوژیک است و سپس شناسایی نیازها. در مرحله سوم اما شما نیازمند برنامهریزی و برنامه‌ای مدون هستید که به شما نشان دهد چگونه می‌خواهید رخداد را اجرا کنید. در چهارمین قدم همان برنامه را پیادهسازی کنید و سپس به ارزیابی اجرا بپردازید. پس از ارزیابی بازخورد را مرود مطالعه قرار دهید و ببینید اجرای بهتر روند برگزاری کجاها نیازمند اصلاحات بوده است.

برای یک پیشرفت خوب، باید به گام دوم توجه بیشتری داشت؛ شناسایی نیازها. این مرحله درواقع از نیازهای سازمانی گرفته تا خواست توریستها، عموم (بازدیدکنندگان) و البته شرکتکنندگان را دربر خواهد داشت. مرحله شناسایی نیازها میتواند نتایجی استثنایی را به همراه داشته باشد و اگر «خوب» انجام شود، تمام افراد میتوانند شاهد نتیجه دلپذیر فعالیت خود باشند. مرحله سوم میتواند بهطور مستقیم توسط شرکتی که این رویداد را سازماندهی میکند و یا توسط یک پیمانکار انجام شود. مهم این است نیازهای از پیش تعیینشده به شیوهای هدفمند از ایده جشنواره تا انتظارات طرفین را لحاظ کند.

همچنین جشنوارهها، باید بر مرحله ۳ و ۴ نیز تمرکز داشته باشند؛ اجرا و پیادهسازی رویداد. این دو مرحله در موفقیت و یا شکست یک فستیوال نقشی کلیدی را ایفا میکنند. حتی اگر مرحله برنامهریزی بدون عیب و نقص پیش برود، اجرای برنامه باید بر اساس برنامهای اولیه بدون اعمال تغییرات و اصلاحات در طول رویداد صورت بگیرد. برای هر فستیوالی مهم است که برنامههای مدرن و جذابی ارائه شود، بهطوریکه همه مردم راضی و مایل به حضور در دورههای بعدی شوند. با توجه به مرحله سوم، افرادی که جشنواره فرهنگی را برنامهریزی میکنند باید منافع جشنواره، اهداف تعیینشده (تعداد تماشاچیان/ شرکتکنندگان، برآورده کردن علاقه و انتظار مردم برای فرهنگ، سطح معینی از سود و غیره)، بودجه، برنامههای مدیریتی، تبلیغات و بازاریابی و غیره را نیز در نظر داشته باشند.

طرحریزی و برنامهریزی رویدادها دو فرآیند بسیار دشوار است که موفقیت یا شکست رویداد به آنها بستگی کامل دارد. به همین دلیل است که این دو باید توسط تیمی از کارشناسان خبره یا یک شرکت مشاوره سازماندهی شود بهطوریکه نتیجه نهایی با نوع و اهداف جشنواره مطابقت داشته باشد. گام چهارم پیادهسازی هر رویداد به معنای عملی کردن برنامهریزیها است. این مرحله باید شامل مواردی چون طرح پشتیبانی، گروه داوطلبان، تجهیزات لازم و خاص باشد. توصیه میشود که گروه داوطلبان همان افراد حاضر در دورههای قبلی باشند، بهاینترتیب از هرگونه ابهامات و سوءتفاهم در طول اجرای این جشنواره کاسته خواهد شد و برنامهریزی و عملکرد واقعی بهتر خواهد شد. هر داوطلب باید از نقش و مسئولیتهایش نیز آگاهی داشته باشد.

برای برگزاری یک جشنواره بهیادماندنی برای عموم و شرکتکنندگان در اختیار داشتن ابزار مناسب، امر مهمی تلقی میشود. بهعنوانمثال، مقامات محلی برای برگزاری جشنواره موسیقی انسکو Enescu در ۲۰۱۱ در رومانی، به علت عملکرد نامناسبشان موردانتقاد قرارگرفتهاند چراکه مکان اجرای نمایش به‌اندازه کافی بزرگ نبود و ظرفیت حضور گروههای ارکسترهای بزرگ مدعو از لندن، پاریس و لیورپول را نداشت. پالاس هال تنها مکانی در بخارست که میتوانست میزبان یک ارکستر بزرگ باشد نیز به علت نامناسب بودن وضع تهویه هوا، وجود گردوخاک و همچنین فضای قدیمی و غیر مدرنش و البته آکوستیک نامناسب کنار گذاشته شد. جشنوارههایی که در شهرهای رومانی و بهویژه در پایتخت برگزار میشوند، باید به تأثیرات اقتصادی و منافع آن بر گردشگری توجه داشته باشند.


برگزاری اخیر جشنواره انسکو در بوخارست
 

یک‌راه برای بهبود شرایط جشنواره، ارائه خدمات باکیفیت، افزایش رضایت عمومی و شرکتکنندگان، کاهش هزینهها، افزایش سود و غیره است. با رعایت این جوانب، جشنواره طرفداران جدیدی پیدا خواهد کرد و هرروز به تعداد افراد جدیدی که خواهان حضور در فستیوال هستند اضافه خواهد شد و اینگونه یک جشنواره محبوب میشود. توصیه پایانی در مورد سازماندهی یک جشنواره یا رویداد فرهنگی، تبلیغ جشنواره در خارج از کشور است. چنین تبلیغات رسانهای باید شامل برنامههای تلویزیون، پوسترها و مقالات در مطبوعات چاپی و همچنین آنلاین (در سایتهای مختلف) باشد. بهعنوانمثال جشنواره «جورج انسکو» از طریق یک تور بینالمللی گسترده که توسط نهاد فرهنگی رومانی حمایت میشد، تبلیغات وسیعی کرد.

در میان کشورهایی که تابهحال میزبان رویدادهای فرهنگی بسیاری بودهاند میتوان از: بلژیک، هلند، لوکزامبورگ، ایتالیا (ونیز، ورونا، تورینو و رم)، آمریکا (نیویورک)، پرتغال و آلمان نام برد. هم‌زمان با اجرای کنسرتها در این جشنواره، نهاد فرهنگی رومانی، نمایشگاههایی از وسایل شخصی جورج انسکو و کلاسهای روبازی برای دانش آموزان آموزشگاههای هنرهای زیبا که اهل شهرهای میزبان رویدادهای موسیقی بودند، برگزار کرد.

همچنین، مهم‌ترین ایستگاههای تلویزیونی خارجی به تبلیغ این رویداد کمک کردند و با توجه به اظهارات برگزارکنندگان جشنواره انسکو در دوره ۱ نوامبر ۲۰۱۰ تا ۶ فوریه ۲۰۱۱، پوشش کامل این رویداد معتبر توسط تیزرهای شبکه CNN انجام شد که کل اروپا، خاورمیانه و آفریقا را پوشش میداد. علاوه بر این، از طریق آگهیهای تبلیغاتی در CNN، یک کمپین آنلاین تشکیل شد که به مدت ۹ هفته از ابتدای ۲۵ مارس ۲۰۱۱، ایستگاه تلویزیونی یورونیوز، ۱۴ بار در هفته این تبلیغات را به نمایش گذاشت. برنامههای تلویزیونی «Rendez-vous» و «Le mag» نیز معرفی ویژهای را این برنامه داشتند.

جشنواره شهری ورزش‌های اکستریم؛ دوبی 2015

روش دیگری برای تبلیغ هر جشنواره همکاری با آژانسهای گردشگری خارج از کشور است که میتوانند از طریق ارائه تورهای جذاب در قالب جشنواره نقش بسزایی را در تبلیغات داشته باشند. گردشگران خارجی از این قبیل تورها استقبال خواهند کرد چراکه در کنار آشنایی بافرهنگ، به بطن واقعی یک شهر وارد و با جنبههای ناشناخته آن روبرو می‌شوند.

کد خبر 383432

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.